บัณฑิตวิทยาลัย
26/04/2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26/04/2018

คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 8.00 – 9.45 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้บริหาร ร่วมกันการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กับคณะพยาบาลศาสตร์