วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักในการผลักดันนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
 1. ประสานงานการจัดทำแผนและนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณและติดตามการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 3. สนับสนุนและดำเนินงานวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เผยแพร่ และให้บริการข้อมูล ด้านการวิจัยสถาบัน และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน
 1. ประสานงานการจัดทำแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
 2. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
 3. รวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 4. รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
 5. ดำเนินการวิจัยพื้นฐานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
 6. จัดทำหนังสือรายงานประจำปี รายงานกิจกรรมความก้าวหน้าของ มหาวิทยาลัย และเอกสารข้อมูลสารสนเทศ
 7. การประเมินผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาส่วนงาน
 8. จัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานข้อมูลในการบริหารอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับนักศึกษาตามความ ร่วมมือ กับ สกอ.
 9. ประสานงานการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขา
งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
 1. ประสานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเสนออนุมัติงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ
 2. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 3. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนงานของมหาวิทยาลัย
 4. จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
 5. ติดตามการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน
 6. ดำเนินการโอนเปลี่ยนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 7. วิเคราะห์ลำดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปี เพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป
 8. ตรวจสอบค่าแผนในการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนงานในระบบ  ERP