โครงการประกวดสวนมุมสวย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2566 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย