โครงการประกวดสวนมุมสวย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2566 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

โดยได้เริ่มโครงการ ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน โดยมีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ได้แก่ วิธีการคัดเลือกและประชาสัมพันธ์โครงการ  การรับสมัครพื้นที่เข้าร่วมประกวด การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ การประกาศผลพื้นที่ที่ผ่านข้อกำหนด พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดสวนมุมสวยของส่วนงานที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งให้หน่วยงานที่จัดสวนแล้วเสร็จส่งผลงานภาพถ่ายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการไม่น้อยกว่า 23 หน่วยงานและมีพื้นที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ เพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร