หน่วยผังแม่บท
วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงผังแม่บทให้สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
บริหารจัดการ กำกับดูแลผังแม่บท และการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังแม่บท รวมทั้งการกำหนดมาตรการเพื่อนำผังแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ การขออนุมัติจัดสรรที่ดิน และการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ
ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อย่างเป็นระบบ
ดำเนินการ และประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามผังแม่บท ศาลายา
ตรวจสอบ และประสานงานการบริหารฐานข้อมูลระบบบริหารกายภาพ และสารสนเทศอาคาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระยะยาว
จัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาตามผังแม่บท และผังพื้นที่เฉพาะ จัดทำงบประมาณ ประสานงาน และดำเนินการให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บท
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยก่อสร้าง
ดำเนินการหรือประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
คำนวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ 7ดำเนินการและประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

หน่วยผังแม่บท
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ การขออนุมัติจัดสรรที่ดิน และการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ
ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บ
หน่วยก่อสร้าง
ประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ
ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
คำนวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ


รักษาการแทนหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท

นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล

02-441-4400 ต่อ 1130


prompong.pun@mahidol.ac.th

นายปราศรัย เพ็งปรีชา


วิศวกรโยธา
Tel : 1136
Email : pasai.pen@mahidol.ac.th

นายสุพจน์ ภาษีรอด


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ผู้ชำนาญการ)
Tel : 1138
Email : supot.pha@mahidol.ac.th

นายสมชาย มิตรเทวิน


สถาปนิก
Tel : 1137
Email : somchai.mit@mahidol.ac.th

นายครรชิต ยอดแก้ว


วิศวกรโยธา
Tel : 1241
Email : caanchit.yod@mahidol.ac.th

นางสาวศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ์


สถาปนิก
Tel : 1139
Email : supawan.are@mahidol.ac.th

นายสิทธชัย วุฒิวรวงศ์


สถาปนิก (ผู้ชำนาญการ)
Tel : 1134
Email : sithachai.wut@mahidol.ac.th

นายมนัสชาย ประเดิมชัย


เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
Tel : 1132
Email : manuschai.pra@mahidol.ac.th

นายสาธร เบญจชาด


วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
Tel : 1135
Email : sathon.ben@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาดา ศรีสารคาม


สถาปนิก
Tel : 1140
Email : supada.sri@mahidol.ac.thข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ