งานออกแบบและผังแม่บท

หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท

นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล


Mr. Prompong Pungpremtrakul
วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1130
Email : prompong.pun@mahidol.ac.th

นายสิทธชัย วุฒิวรวงศ์


Mr. Sithachai Wuthivorawong
สถาปนิก (ผู้ชำนาญการ)
02-441-4400 ต่อ 1134
Email : sithachai.wut@mahidol.ac.th

นายสมชาย มิตรเทวิน


Mr. Somchai Mittaywin
สถาปนิก (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1137
Email : somchai.mit@mahidol.ac.th

นางสาวศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ์


Miss. Supawan Areejitranusorn
สถาปนิก (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1139
Email : supawan.are@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาดา ศรีสารคาม


Miss. Supada Srisarakham
สถาปนิก (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1140
Email : supada.sri@mahidol.ac.th

นายปราศรัย เพ็งปรีชา


Mr. Pasai Pengpreecha
วิศวกรโยธา
02-441-4400 ต่อ 1136
Email : pasai.pen@mahidol.ac.th

นายครรชิต ยอดแก้ว


Mr. Caanchit Yodegaew
วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1141
Email : caanchit.yod@mahidol.ac.th

นายสาธร เบญจชาด


Mr. Sathon Benjachard
วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1135
Email : sathon.ben@mahidol.ac.th

นายณัฐ ตรีลักษณวิลัย


Mr. Nath Trilaksanawilai
วิศวกรโยธา
02-441-4400 ต่อ 1131
Email : nath.tri@mahidol.ac.th

นายมนตรี แสงทวี


Mr. Montree Sangthavee
วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1132
Email : montree.san@mahidol.ac.th

นายศุภชัย เด่นไตรรัตน์


Mr. Supachai Dentrirat
วิศวกรโยธา
02-441-4400 ต่อ 1142
Email : supachai.den@mahidol.ac.th

นายยุทธวัชร อภิวาทนสิริ


Mr. Yuttawat Aphiwatanasiri
สถาปนิก
02-441-4400 ต่อ 1143
E-mail : Yuttawat.aph@mahidol.ac.th

นางสาวอัจฉรา กิตติอภินันท์


Miss Ajchara Kittiaphinun
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1138
Email : ajchara.kit@mahidol.ac.th
 • ด้านปรึกษาและกำกับดูแลผังแม่บท
  • วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงผังแม่บทให้สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
  • บริหารจัดการ กำกับดูแลผังแม่บท และการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังแม่บท รวมทั้งการกำหนดมาตรการเพื่อนำผังแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อย่างเป็นระบบ
  • จัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาตามผังแม่บท และผังพื้นที่เฉพาะ จัดทำงบประมาณ ประสานงาน และดำเนินการให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
  • ดำเนินการ และประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามผังแม่บท
  • ตรวจสอบ และประสานงานการบริหารฐานข้อมูลระบบบริหารกายภาพ และสารสนเทศอาคาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระยะยาว
  • เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บท

  ด้านบริหารจัดการงานก่อสร้าง

  • ดำเนินการหรือประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
  • ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ
  • ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
  • คำนวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย
  • ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ และดำเนินการและประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ด้านด้านปรึกษาและกำกับดูแลผังแม่บท

 • วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ การขออนุมัติจัดสรรที่ดิน และการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บท

ด้านบริหารจัดการงานก่อสร้าง

 • ประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดทำรายละเอียดประกอบแบบ โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ
 • ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ
 • ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
 • คำนวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของมหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ผลงานR2R

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานของงานออกแบบ

 • การขออนุมัติก่อสร้าง
 • การกำหนดราคากลาง
 • การขอเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)