มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาจัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบการประเมินดังกล่าวตามแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีการรายงานข้อมูล

กรอกข้อมูลในแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้สมบูรณ์และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อส่วนงาน เช่น “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดยจัดทำเป็น 2 ไฟล์ คือ
1.ไฟล์ PDF (ต้องมีการลงนามเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน) 
2.ไฟล์ WORD 
และอัปโหลดไฟล์โดยคลิกปุ่ม "อัปโหลดแบบรายงาน" ด้านล่างนี้ (หากอัปโหลดไฟล์แบบรายงานเรียบร้อยแล้วไม่ต้องส่งเอกสารรายงานให้มหาวิทยาลัยอีก)

" 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันสุดท้ายของการรายงานข้อมูล "

สถานะการรายงานข้อมูลของส่วนงาน

รายงานแล้ว

  • SI / PH / MT / TM / SC / GS / RA / PY  / NS / EN / EG / LA / ICT /PT / VS / RS/ IC / MS / SS / CRS 
  • IPSR / IC  / CF / IL / ST / NU / LI / DC / NLAC / CE / IHRP  / AM 

ยังไม่รายงาน

  • SH / DT/ CMMU / AIHD / DC / NW / KA / INT

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง