แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันของสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาอื่น ๆ

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

3. สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย

4. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา

5. หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้

6. สัญญาผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

7. สัญญาผ่อนชำระหนี้ กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

8. สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (ตัวอย่างแบบสัญญารับทุน)

9. แบบการคำนวณวงเงินค้ำประกัน

10. แบบการคำนวณระยะเวลาก่อหนี้ค้ำประกัน