โครงการอบรมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
01/07/2019
กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09/09/2019

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562