Download

แบบฟอร์ม

1. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท ขอรับการตรวจลงตรา ให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ

2. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพำนักและขอรับรองอาจารย์ชาวต่างชาติ

3. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภท ขอรับการตรวจลงตราให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ

4. แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาพำนักและขอรับรองนักศึกษาชาวต่างชาติ

5. การแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

6. แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าบริการสำหรับการดำเนินการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สำหรับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล


Hand Book

*You can read the Handbook on Chrome/Firefox/Opera/Microsoft Edge browser