การบริหารจัดการขยะ (ประเภทกระดาษ) กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานทั่วได้นำร่องเข้าร่วมโครงการรักษ์โลก รักษ์รีไซเคิล : นำกระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี และ บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด

 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล (SDGs)
  2. เปลี่ยน Wast เป็น Values เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
  4. ร่วมกับ Global Partner ในระบบพัฒนาระบบดังกล่าว
5/5 - (2 votes)