ประชาชน หน่วยงานภายนอก สามารถส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาถึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ตามประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ saraban@mahidol.ac.th หรือ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)

2/5 - (7 votes)