หน่วยเลขานุการผู้บริหาร

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป


Email : tewon.kon@mahidol.ac.th

หน่วยเลขานุการผู้บริหาร

นายตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง

หัวหน้าหน่วยเลขานุการผู้บริหาร

02-849- 6316


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
Email : triphet.amm@mahidol.ac.th

นางสาวณัจนา ปรัชญานนท์

02-849-6303


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
Email : nutjana.prh@mahidol.ac.th

นางไพรินทร์ เล็กพูนเกิด

02-849-6308


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : pririn.lek@mahidol.ac.th

นางสาววรรณษา วงษ์เส็ง

02-849-6311


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : wannasa.won@mahidol.ac.th

นางสุภาพร ทองพุ่ม

02-849- 6319


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : supaporn.ton@mahidol.ac.th

นางสาวนิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์

02-849-6302


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : nickniti.phr@mahidol.ac.th

นางสาวเขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์

02-849-6309


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : khemanat.ari@mahidol.ac.th

นางสาวทิฆัมพร ปานยั่งยืน

02-849-6334


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : tikumporn.pan@mahidol.ac.th

นางสาวสุทัตตา เกิดประสิทธิ์

02-849-6318


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : suthatta.ker@mahidol.ac.th
bussayamas

นางสาวบุษยามาส ปัญญาประดิษฐ์โชติ

02-849-6317


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : bussayamas.pan@mahidol.ac.th

นางสาวพรพรรณ ศรีไทยพันธุ์

02-849-6301


พนักงานธุรการ
Email : pornpunt.sri@mahidol.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจ หน่วยเลขานุการกิจผู้บริหาร

ให้คะแนน