ช่องทางการติดต่อสารบรรณของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี

งานบริหารเอกสาร สารบรรณมหาวิทยาลัย (สำหรับส่วนงานภายใน)
saraban-doc@mahidol.ac.th
โทร. 02-8496009-13
หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
(ใช้สำหรับรับเรื่องเวียนแจ้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากงานบริหารเอกสาร)

saraban-secy@mahidol.ac.th
ส่วนงาน / หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล
กองกฎหมาย 02-8496266 saraban-opla@mahidol.ac.th
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 02-4414400 ต่อ 1118 saraban-oppe@mahidol.ac.th.
กองคลัง 02-8496815 saraban-opfa@mahidol.ac.th
กองทรัพยากรบุคคล 02-8496282 saraban-ophr@mahidol.ac.th
กองบริหารงานทั่วไป 02-8496207 saraban-opga@mahidol.ac.th
กองพัฒนาคุณภาพ 02-8496062 saraban-opqd@mahidol.ac.th.
กองกิจการนักศึกษา 02-8494501 saraban-opsa@mahidol.ac.th
กองแผนงาน 02-8496034 saraban-oppl@mahidol.ac.th
กองบริหารการศึกษา 02-8494593 saraban-opac@mahidol.ac.th
กองบริหารงานวิจัย 02-8496244 saraban-opra@mahidol.ac.th
กองวิเทศสัมพันธ์ 02-8496519 saraban-opir@mahidol.ac.th
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-8496038 saraban-opit@mahidol.ac.th
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) 02-4414400 ต่อ 1171 saraban-opcoshem@mahidol.ac.th
ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล 02-8496062 saraban-opdpo@mahidol.ac.th
ศูนย์ตรวจสอบภายใน 02-8496098 saraban-opia@mahidol.ac.th
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 02-8496152 saraban-oprm@mahidol.ac.th
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 02-849606 saraban-opam@mahidol.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 02-8496219 saraban-oper@mahidol.ac.th
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต 02-8494653 saraban-opcli@mahidol.ac.th
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 045-523211 saraban-opum@mahidol.ac.th.
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 083-9621645 saraban-opna@mahidol.ac.th
โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 02-8494921 saraban-opsiri@mahidol.ac.th
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 02-4410917-18 ต่อ 305 saraban-oppp@mahidol.ac.th.
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ 02-849606 saraban-opfc@mahidol.ac.th
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 02-4410813 saraban-ophp@mahidol.ac.th
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 02-4088555 saraban-opids@mahidol.ac.th.
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 02-4415022 ต่อ 10 saraban-opce@mahidol.ac.th

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของส่วนงาน (คณะ สถาบัน)

ส่วนงาน / หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-2012635 saraban-ra@mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-4196928 saraban-si@mahidol.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ 02-4414371-9 ต่อ 2817 saraban-mt@mahidol.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ 02-2015028 saraban-sc@mahidol.ac.th
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 02-6409837 saraban-ph@mahidol.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ 086-3558246 saraban-ns@mahidol.ac.th
คณะกายภาพบำบัด 02-4415450 saraban-pt@mahidol.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ 02-3544317 saraban-py@mahidol.ac.th
คณะทันตแพทยศาสตร์ 02-2007562 saraban-dt@mahidol.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 02-4415242 ต่อ 1413 saraban-vs@mahidol.ac.th
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 088-6416395 saraban-tm@mahidol.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-8116040 saraban-eg@mahidol.ac.th
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 02-8002840 ต่อ 1012 saraban-sh@mahidol.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย 02-4414125 ต่อ 160,161 saraban-gr@mahidol.ac.th.
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 02-4415000 ต่อ 1114 saraban-en@mahidol.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02-4410909 ต่อ 143 saraban-ict@mahidol.ac.th
คณะศิลปศาสตร์ 02-4414401-8 ต่อ 1707 saraban-la@mahidol.ac.th
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 094-9104572 saraban-mb@mahidol.ac.th
สถาบันโภชนาการ 02-8002380 ต่อ 202,203 saraban-nu@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 02-4410201-4 ต่อ 201 saraban-pr@mahidol.ac.th
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 02-4419729 saraban-il@mahidol.ac.th
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 02-8496052 saraban-int@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 089-5107341 saraban-lc@mahidol.ac.th
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 02-3547147-9 saraban-dc@mahidol.ac.th
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 02-4419040-3 ต่อ 23 saraban-ad@mahidol.ac.th
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 084-9091551 saraban-cf@mahidol.ac.th

ช่องทางการติดต่อสารบรรณของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ส่วนงาน / หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 08-8496365 saraban-uc@mahidol.ac.th
วิทยาลัยศาสนศึกษา 02-82002630 saraban-cr@mahidol.ac.th
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 02-4414296-8 ต่อ 112 saraban-ss@mahidol.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติ 02-7005000 ต่อ 1025 saraban-ic@mahidol.ac.th
วิทยาลัยการจัดการ 02-2062000 ต่อ 5202 saraban-mg@mahidol.ac.th
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 02-8002525 saraban-ms@mahidol.ac.th
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 02-4419342 ต่อ 100 saraban-ac@mahidol.ac.th
วิทยาเขตกาญจนบุรี 034585070 ต่อ 1232 saraban-ka@mahidol.ac.th
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 02-8002680-9 ต่อ 4211 saraban-li@mahidol.ac.th
2.8/5 - (15 votes)