ม.มหิดล เสนอระบบใหม่โลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทย รวมเส้นทางขนส่ง – บริหารจัดการด้วย AI กู้วิกฤติพลังงานโลก
01/11/2022
ม.มหิดล ร่วมพลังผลิตบัณฑิตไอทีรองรับเทคโนโลยี AI ตามนโยบายพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม
01/11/2022

ม.มหิดล CMMU เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ที่ได้แนวคิดจากศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

จนสามารถขยายผลสู่ระดับอาเซียน จัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ภายใต้การสนับสนุนโดยรัฐบาลไทย และขยายผลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) คือผู้นำวิสัยทัศน์ “MVP” โดย “M” ย่อมาจาก “Modern” หรือ “ความทันสมัย” “V” ย่อมาจาก “Versatile” หรือ “ความรอบรู้และทักษะที่หลากหลาย” และ “P” ย่อมาจาก “Professionnal” หรือ “ความเป็นมืออาชีพ”

CMMU ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียง “เวทีอาเซียน” แต่มองไกลไปถึง “เวทีโลก” ด้วยความเป็น “มืออาชีพด้านการจัดการ”

CMMU ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเพียง 5% เท่านั้นจากทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

คณาจารย์จาก CMMU ได้รับการจัดอันดับจาก “AD Scientific Index 2021, World Scientist and University Rankings 2021” ซึ่งเป็นหน่วยงานการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021

การันตีได้จากคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ของ CMMU ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดที่  1 ในประเทศไทยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และสาขาการเงินและการบัญชี (Accounting and Finance) และพร้อมก้าวไกลระดับโลก

CMMU ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการจัดการชั้นนำของประเทศไทย เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร “Master of Management Online Program (International Program)” หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

“ต่อจากนี้ไป เราจะทำให้ “มาตรฐานระดับโลก” ไม่ใช่เรื่องที่คนไทยต้องดั้นด้นเดินทางออกนอกประเทศไปค้นหา แต่เราพร้อมมอบโอกาสให้ผู้เรียนจากทั่วโลกที่ใฝ่หาการศึกษาด้านการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเข้ามาหาเรา มาเรียนออนไลน์กับเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม กล่าว

การเรียนการสอนหลักสูตร Master of Management Online Program (International Program) หรือ หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ที่ CMMU นอกจากจะทำให้ข้อจำกัดในเรื่องการเดินทางหมดไป ยังเป็นการเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน และไร้ข้อจำกัดด้านเวลาให้กับผู้เรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ คือ ประธานหลักสูตร Master of Management Online Program (International Program) หรือ หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ CMMU

โดยได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของหลักสูตรฯ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง (practical learning) จากกรณีศึกษาจริง (live cases) เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงวิเคราะห์ (analytic thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)

นอกจากนี้ CMMU มี “Financial Lab” ที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเงินและการลงทุน เปิดให้นักศึกษา ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจ และการเงินได้อย่างเรียลไทม์ และแม่นยำ เพราะข้อมูลเป็นหนึ่งในสิ่งสร้างความได้เปรียบในโลกธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติออนไลน์ที่ CMMU ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม (social connection) และมีทักษะเชิงปฏิบัติ (practical learning) ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในชีวิตจริง

ไม่ว่านักศึกษาจะมาสมัครเรียนเพื่อต่อยอดโอกาสทางวิชาชีพ หรือเรียนรู้เพื่อการเติบโตด้วยตนเอง (personal growth) หลักสูตร Master of Management Online Program (International Program) หรือ หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ CMMU จะทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างรู้ลึก รู้จริง และก้าวทันโลก

ติดตามรายละเอียด และสมัครเรียนหลักสูตร Master of Management Online Program (International Program) หรือ หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นรุ่นแรกของ CMMU ได้ที่ Facebook : CMMU Mahidol และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม  นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
ออกแบบแบนเนอร์โดย วรรณภา อินทรประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ให้คะแนน
PR
PR