กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิทินการรับนักศึกษาโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2)
ลำดับที่ กิจกรรม กรอบระยะเวลา
1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2. ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
3. คัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย (จำนวนไม่เกิน 10 โครงการ) โดยการนำเสนอโครงการของอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัย สวทช. TBA
4. ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
5. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (นักศึกษาใหม่ เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2565) เพื่อสมัครรับทุนโครงการฯ ตั้งแต่ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ผ่านการคัดเลือก
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6. คัดเลือกนักศึกษา ในข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ด้วยการสัมภาษณ์/นำเสนอตนเอง TBA
7. ประกาศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์