กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้รับทุนโครงการ

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

 1. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในระดับปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีหัวข้อการวิจัยพร้อมแหล่งทุนในการทำวิจัย
 3. มีความร่วมมือกับนักวิจัย สวทช. หรือที่เคยได้รับทุนวิจัยจาก สวทช.

คุณสมบัติของนักวิจัย สวทช.

 1. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในระดับปริญญาเอก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหรือภายใน สวทช. และสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่น
 3. มีความพร้อม สามารถดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างพอเพียง
 4. มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะร่วมควบคุมวิทยานิพนธ์มากเพียงพอที่จะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการทำวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกได้อย่างดี (พิจารณาความเชี่ยวชาญ และจากผลงานย้อนหลัง 5 ปี)

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับทุน

 1. เป็นนักศึกษาใหม่ผู้สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัคร
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี และสามารถแสดงหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณี ในวันสัมภาษณ์ผู้สมัครหรือตามกำหนดการรับหลักฐานสำเร็จการศึกษาฉบับจริงของบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องมีผลการศึกษา ดังนี้

(1) กรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 •  มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
 •  กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ยน้อยกว่า 3.50
  แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

(2) กรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 •  ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
 •  ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรี และอยู่ในร้อยละ 10 แรกของระดับชั้น

3. มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครรับทุน

ประเภทคะแนนทดสอบ (อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ผลคะแนนสอบ
MU GRAD Plus (MU GRAD Test + Speaking Section) 70 ขึ้นไป
IELTS (Academic Module) 5.0 ขึ้นไป
TOEFL iBT 64 ขึ้นไป

 

 1. มีเรียงความ (Statement of Purpose) ที่แสดงออกถึงเหตุผลและความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์ โดยมีความยาวประมาณ 600 คำ
 2. มีหนังสือรับรองในการขอรับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.
 3. คุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)

(1) มีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหรือทำงานและมีเจตคติที่ดี

จากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)