กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิจารณาให้ทุนโครงการฯ ไม่เกิน 10 ทุน ต่อปีการศึกษา สามารถสมัครด้วยการยื่นหลักฐานการสมัคร พร้อมด้วยประวัติการทำงาน/งานวิจัย
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. มายังงานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย

พิจารณาคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช. พร้อมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย สวทช.
เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ไม่เกิน 10 โครงการวิจัยต่อปีการศึกษา (ดาวน์โหลดใบสมัคร)

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

พิจารณาคัดเลือกจากการนำเสนอตนเองและคุณสมบัติของนักศึกษาจากโครงการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมในการรับทุนโครงการฯ