กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานบริการการศึกษา กองบริหารการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 0 2849 4655
โทรสาร 0 2849 4558
อีเมล chaiwat.pha@mahidol.ac.th