กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อปริญญาเอก ระยะเวลาสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาต่อปริญญาเอก ระยะเวลาสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี

มีรายการสนับสนุนทุน ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • ค่าบำรุงการศึกษา
  • ค่ากิจกรรมนักศึกษา
  • ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย
  • ค่าบริการ Internet
  • ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ
 2. ค่าหน่วยกิต
 3. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
 4. ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (1 ครั้ง)
 5. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 20,000 บาท
 6. ค่าสนับสนุนการทำวิจัยในต่างประเทศไม่เกิน 12 เดือน สนับสนุนตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท