กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่ รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
1 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์เชิงฟังก์ชัน เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุรองรับทางชีวภาพสําหรับชุดตรวจ วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสแบบรวดเร็วในสิ่งแวดล้อม
2 Entrapment of Carbon Dots from Bioresource within Flexible Free-Stand Transparent Functionalized Hybrid Films for Combined Photonic and Bio-applications
3

การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีสารเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในหนูทดลอง

In vivo efficacy study of calcium supplements with absorption enhancers in rats

4 Development of insect biocontrol agent from Vip3A protein
5 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์สำหรับการใช้ในแสงต่ำ
6 Development of Neutralizing Human Monoclonal Antibodies against SAR 2 Coronavirus (COVID-19) using Phage Display Technology
7 Real-time Electrochemical Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification for Rapid Screening of COVID-19
8 Research on histology and biochemistry of digestive tract to evaluate the effect  of alternative protein sources to replace fish meal in the Pacific whiteleg shrimp, Penaeus vannamei
9 Efficacy and safety of a novel topical hemostatic agent: In vitro and In vivo in animal models evaluations
10

Encapsulation of lysozyme peptide for oral delivery

การเอ็นแคปซูเลชัน ไลโซไซม์เปปไตด์ (lysozyme peptide) เพื่อนำส่งทางช่องปาก