Infographic

21/01/2022

Infographic : Fake News คืออะไร! รู้ไว้…ก่อนจะเป็นหนึ่งในผู้กระจายข่าวปลอมสู่สังคม

27/12/2021

Infographic : โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในช่วงฤดูหนาว

21/12/2021

Infographic : 7 ขยับปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การศึกษาไทยหลังโควิด-19

26/11/2021

Infographic : 6 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขณะทำงานที่บ้าน (WFH) เลี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรม

22/11/2021

Infographic : Responsible AI กับ การบริหารจัดการความเสี่ยง AI

30/10/2021

Infographic : “ลอง โควิด” (Long COVID) ภาวะหลังหายป่วยจากโควิด 19

22/10/2021

Infographic : แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565

06/10/2021

Infographic : ความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิด 19 ใน 7 กลุ่มเสี่ยง

24/09/2021

Infographic : IoB คืออะไรกันนะ ?