คลังภาพปีงบ63

24/09/2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) พื้นที่พญาไท ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 # 23 ก.ย. 2563

15/09/2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 68 # 15 ก.ย. 2563

11/09/2020

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง พื้นที่บางกอกน้อย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 # 10 ก.ย. 2563

10/09/2020

การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ” สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล # 9 ก.ย. 2563

25/08/2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2563 “Office of Strategic Management – OSM in Action” ของศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง # 21 ส.ค. 2563

18/08/2020
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สภามหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1 / 2563 # 17 ส.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สภามหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1 / 2563 # 17 ส.ค. 2563

24/07/2020
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย” โดยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง และเข้าร่วมประชุม # 23 ก.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย” โดยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง และเข้าร่วมประชุม # 23 ก.ค. 2563

09/06/2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) # 9 มิ.ย. 2563

05/06/2020

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco Webex Meeting # 5 มิ.ย. 2563