คลังภาพปีงบ57

29/06/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 53 # 25 ส.ค 57

29/06/2018

กิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง #14 ส.ค. 57

29/06/2018

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานบริหารความเสี่ยง # 12 มิ.ย. 57

29/06/2018

เข้าให้ความรู้และร่วมปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง กองแผน # 10 มิ.ย. 57

29/06/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่52 # 26 พ.ค. 2557

29/06/2018

เข้าให้ความรู้และร่วมปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง กองคลัง # 24 เม.ย. 57

29/06/2018

เข้าให้ความรู้และร่วมปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง กองบริหารงานทั่วไป # 22 เม.ย. 57

29/06/2018

เข้าให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยศาสนศึกษา # 22 เม.ย. 57

29/06/2018

เข้าให้ความรู้และร่วมปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง กองวิเทศสัมพันธ์ # 18 เม.ย. 57