คลังภาพปีงบ55

02/07/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์” # 7 ก.ย. 2555

02/07/2018

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยราชสุดา # 16 ส.ค. 2555

02/07/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ # 13 ก.ค. 2555

02/07/2018

ประชุมเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี # 25 มิ.ย. 2555

02/07/2018

ประชุมเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงส่วนงาน # 25 มิ.ย. 2555

02/07/2018

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม # 7 มิ.ย. 2555

02/07/2018

การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง # 11 พ.ค. 2555

02/07/2018

บรรยายความรู้การบริหารความเสี่ยง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล # 3 เม.ย. 2555

02/07/2018

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว # 30 มี.ค. 2555