คลังภาพปีงบ54

18/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 38 # 20 ก.ย. 54

18/07/2018

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงส่วนงานที่มีภารกิจเฉพาะ # 12 ก.ย. 54

18/07/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ด้านการศึกษาและกิจการนักศึกษา # 24-25 ส.ค. 2554

18/07/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 37 # 23 ส.ค. 2554

18/07/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ # 18-19 ส.ค. 2554

18/07/2018

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความเสี่ยง: จัดการได้….ไม่ยาก” # 11 ส.ค. 2554

18/07/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้านการบริการสุขภาพ # 10 ส.ค. 2554

18/07/2018

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ # 3 ส.ค. 2554

18/07/2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 36 # 26 ก.ค. 2554