ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา2552-2561

นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
02/08/2017
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ 2552-2561
02/08/2017

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา2552-2561

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)