แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา (25 กรกฎาคม 2562)
Download 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 Hot
 Download 

ยุทธศาสตร์ชาติ

1. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
2. การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
4. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
6. การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
8. การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. การปฏิรูปประเทศด้านสังคม
10. การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
11. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

VDO แนวทาง การจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

แผนนโยบายระดับชาติ