บริการข้อมูลวิชาการผ่านสื่อ

คำนิยาม

การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส่วนงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เว็บไซต์ (Website) ยูทูบ (Youtube) และเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น

MU Channel
Siriraj Channel
Rama Channel
MUSS Channel (Completely)
Mahidol Science Channel
Mahidol Music Channel
RILCA Mahidol University Channel
Institute of Nutrition Mahidol University Channel
NICFD Channel
Mahidol Nursing
Mahidol Library Channel
SireePark Channel
MUICT Connect
MU EG Channel
MUIC Channel
MU Tropmed Channel
MUKA Channel
MUNA Channel
EN MU Channel
CMMU Channel
Amnaj Charoen Campus Project Channel