บริการตรวจวิเคราะห์
คำนิยาม

การให้บริการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ อาทิ การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางด้านโภชนาการ ด้านเภสัชกรรม ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม สารในร่างกาย และทดสอบทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ เป็นต้น