บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
คำนิยาม

การให้บริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย บริการทางทันตกรรม และบริการรักษาสัตว์ป่วย รวมทั้งให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถามด้านสุขภาพ

การได้รับมาตรฐานการรับรองของโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์ระดับประเทศและนานาชาติ