ผู้บริหารกองแผนงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์

รองอธิการบดี


chuthamanee.sut@mahidol.ac.th
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

02-849-6130


paveena.lav@mahidol.ac.th