กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001:2015
21/07/2021
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
02/08/2021

กิจกรรม “The 2nd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “The 2nd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand” พร้อมทั้ง ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา” โดยกล่าวถึง แนวทางในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย ตามหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ครบทุกมิติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญ ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดความยั่งยืนต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ร่วมกิจกรรม workshop ในครั้งนี้ ได้แก่

Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari,M.Sc., M.M. Chairperson of UI GreenMetric ได้กล่าวถึงความสำคัญของเครือข่าย ทั้งภายในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด ที่ให้ความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืนร่วมกัน

Asst. Prof. Junaidi, M.A. Vice-chair of UI GreenMetric กล่าวถึงหลักการใหม่ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามหลักเกณฑ์ของ UI GreenMetric พร้อมทั้งให้คำแนะนำในส่วนของหลักเกณฑณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีผลต่อการจัดอันดับตามมาตรฐาน UI GreenMetric World University Rankings

Dr.Nyoman Suwartha, Expert Member of UI GreenMetric ให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินและจัดอันดับตามมาตรฐานของ UI GreenMetric รวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรแก่ทาง UI GreenMetric

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อธิบายถึงการเปรียบเทียบของผลคะแนนที่แบ่งตามแต่ละเกณฑ์ตัวชี้วัดของกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเห็นภาพในการสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน และเข้าสู่เวทีการจัดอันดับความยั่งยืนในระดับโลกได้