ui green ปี 2019
12/07/2019
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562
14/08/2020

MU Garden Contest 2020

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งยกระดับจากการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) หนึ่งแผนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวคือการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวดั้งเดิมที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้มากขึ้น ตามแนวคิดที่ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุขภาวะ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษา กีฬาหรือนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นยังช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานได้อีกด้วย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะจัดโครงการประกวดสวนมุมสวยเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน
  • เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
  • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

ประเภทรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ                        เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1            เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2            เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 3            เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 16 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

กำหนดการ

5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563               รับสมัครและรับภาพถ่ายพื้นที่ก่อนการปรับปรุง

29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563             ประกาศผลพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น

3 กรกฏาคม 2563  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2563          ระยะเวลาดำเนินการจัดสวนมุมสวยของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก

13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563          ส่งภาพถ่ายพื้นที่ภายหลังการปรับปรุงให้คณะกรรมการพิจารณา

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน 2563                          ประกาศผลการประกวด