• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการหอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  • บริหารจัดการพื้นที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหอประชุมมหิดลสิทธาคาร

การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

– ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

– ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

การประชาสัมพันธ์

– ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ

นายวรพจน์ ปัญจมานนท์


วิศวกรไฟฟ้า
Tel : Tel : 02-849-6565 ต่อ 6610
Email : vorapoj.pan@mahidol.ac.th

นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6608
Email : chakrayossanant.tea@mahidol.ac.th

นายกฤตนันท์ วิจิตรกูล


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6608
Email : krittanan.vij@mahidol.ac.th

นางสาวศิริพร ศรีเพ็ญแก้ว


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6608
Email : siriporn.sre@mahidol.ac.th

นายธีรพงศ์ เกียรติกมลชัย


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6608
Email : teerapong.kea@mahidol.ac.th

นายอภิวัฒน์ เศรษฐจารุรักษ์


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6608
Email : apiwat.set@mahidol.ac.th

นายบัณฑิต โอษคลัง


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6610
Email : bundit.osa@mahidol.ac.th

นายอภิรักษ์ ฟักภู่


ผู้ปฏิบัติงานเวที
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6610
Email : apirak.fak@mahidol.ac.th

นายอรรถพร ประกอบเพชร


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6610
Email : utaporn.pra@mahidol.ac.th

นายจิรศักดิ์ ทับทิมหอม


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6610
Email : jirasak.tub@mahidol.ac.th

นายวสันต์ รัตนนิธาน


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6565 ต่อ 6610
E-mail : wasan.rat@mahidol.ac.th

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ