มหิดลสิทธาคาร

นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล


Mr. Chakrayossanant Tiewtrakool
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : chakrayossanant.tea@mahidol.ac.th

นางสาวอุทุมพร สุดสวาสดิ์


Miss Uthumporn Sudsawasd
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-849-6565 ต่อ 6602
Email : uthumporn.sud@mahidol.ac.th

นายวรพจน์ ปัญจมานนท์


Mr. Vorapoj Panjamanon
วิศวกรไฟฟ้า
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : vorapoj.pan@mahidol.ac.th

นายกฤตนันท์ วิจิตรกูล


Mr. Krittanan Vijitgool
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-849-6565 ต่อ 6608
Email : krittanan.vij@mahidol.ac.th

นางสาวศิริพร ศรีเพ็ญแก้ว


Miss Siriporn Sripenkeaw
ช่างเทคนิค
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : siriporn.sre@mahidol.ac.th

นายธีรพงศ์ เกียรติกมลชัย


Mr. Teerapong Keattikamonchai
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-849-6565 ต่อ 6608
Email : teerapong.kea@mahidol.ac.th

นายอภิวัฒน์ เศรษฐจารุรักษ์


Mr. Apiwat Setthajarurak
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
02-849-6565 ต่อ 6608
Email : apiwat.set@mahidol.ac.th

นายบัณฑิต โอษคลัง


Mr. Bundit Osaklung
ช่างเทคนิค
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : bundit.osa@mahidol.ac.th

นายอภิรักษ์ ฟักภู่


Mr. Apirak Fakphu
พนักงานสถานที่
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : apirak.fak@mahidol.ac.th

นายอรรถพร ประกอบเพชร


Mr. Utaporn Prakobpetch
ช่างเทคนิค
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : utaporn.pra@mahidol.ac.th

นายจิรศักดิ์ ทับทิมหอม


Mr. Jirasak Tubtimhom
ช่างเทคนิค
02-849-6565 ต่อ 6610
Email : jirasak.tub@mahidol.ac.th

นายวสันต์ รัตนนิธาน


Mr. Wasan Rattananitan
ช่างเทคนิค
02-849-6565 ต่อ 6610
E-mail : wasan.rat@mahidol.ac.th
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการหอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  • บริหารจัดการพื้นที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหอประชุมมหิดลสิทธาคาร

การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

– ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

– ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

การประชาสัมพันธ์

– ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ