• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการหอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  • บริหารจัดการพื้นที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหอประชุมมหิดลสิทธาคาร

การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

– ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

– ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

การประชาสัมพันธ์

– ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ


นางสาวอุทุมพร สุดสวาสดิ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 0-2849-6602
Email : uthumporn.sud@mahidol.ac.th

นายวรพจน์ ปัญจมานนท์


วิศวกร
Tel : 02-849-6610
Email : vorapoj.pan@mahidol.ac.th

นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6608
Email : chakrayossanant.tea@mahidol.ac.th

นายกฤตนันท์ วิจิตรกูล


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6608
Email : krittanan.vij@mahidol.ac.th

นางสาวศิริพร ศรีเพ็ญแก้


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6608
Email : siriporn.sre@mahidol.ac.th

นายธีรพงศ์ เกียรติกมลชัย


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6608
Email : teerapong.kea@mahidol.ac.th

นายอภิวัฒน์ เศรษฐจารุรักษ์


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6608
Email : apiwat.set@mahidol.ac.th

นายบัณฑิต โอษคลัง


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6610
Email : bundit.osa@mahidol.ac.th

นายอภิรักษ์ ฟักภู่


ผู้ปฏิบัติงานเวที
Tel : 02-849-6610
Email : apirak.fak@mahidol.ac.th

นายอรรถพร ประกอบเพชร


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6610
Email : prommasit.kae@mahidol.ac.th

นายจิรศักดิ์ ทับทิมหอม


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6610
Email : jirasak.tum@mahidol.ac.th

นายวสันต์ รัตนนิธาน


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6610
E-mail : wasan.rat@mahidol.ac.th

นางสาวศรีวิตรา ปิ่นตบแต่ง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6610
Email : sriwitra.pin@mahidol.ac.thข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ