หน่วยจัดการขยะและความสะอาด
 • บริหารจัดการระบบทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • ควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะ
 • บริหารจัดการโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและการนำไปใช้หรือจำหน่าย
หน่วยสวนและภูมิทัศน์
 • ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางภายในศาลายา
 • จัดทำและบำรุงรักษาป้ายพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ
 • ดูแลและบำรุงรักษาศาลาท่าน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และบริหารจัดการโครงการแปลงผักปลอดสารพิษ
 • ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
หน่วยจัดการขยะและความสะอาด
 • บริการให้ยืมอุปกรณ์จัดกิจกรรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้
 • บริการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 • จำหน่ายปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
หน่วยสวนและภูมิทัศน์
 • บริการตกแต่งประดับสถานที่
 • จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ

รักษาการแทนหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ ภาษีรอด

02-441-4400 ต่อ 1210


supot.pha@mahidol.ac.th

หน่วยจัดการขยะและความสะอาด

นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น


นักวิชาการเกษตร
Tel : 1213
Email : worapot.cha@mahidol.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ โคตรวงค์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1211
Email : amonrat.kea@mahidol.ac.th

นางสาวอุทัยวรรณ เกิดบุญ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1213
Email : uthaiwan.kea@mahidol.ac.th

นายยม ม่วงป๋อ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel : 1213
Email : yom.mun@mahidol.ac.th

นายจีรวัฒน์ หลีล้วน


พนักงานสถานที่
Tel : 1211
Email : jirawat.lel@mahidol.ac.th

นายพรภพ ยาเณร


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1213
Email : manoo.yae@mahidol.ac.th

นายอนุกูล เอี่ยมองค์


พนักงานสถานที่
Tel : 1213
Email : anukoon.iem@mahidol.ac.th

นายอนุชา ทวีวรรณ


พนักงานทั่วไป
Tel : 1211
Email : anucha.taw@mahidol.ac.th

นายอนนท์ ปรางค์แก้ว


พนักงานทั่วไป
Tel : 1213
Email : anon.pra@mahidol.ac.th

นายศิริ โตโสภณ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel : 1213
Email : siri.tos@mahidol.ac.th

นายไตรรงค์ นาคไร่ขิง


ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Tel : 1213
Email : trairong.nak@mahidol.ac.th

นายศราวุธ เนียมหมวด


พนักงานธุรการ
Tel : 1213
Email : sarawut.nia@mahidol.ac.th

นายอภิชาติ มอญสะแก


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : apichat.mon@mahidol.ac.th

นายธนดล เรืองสุภาพ


คนสวน
Tel : 1211
Email : tanadol.rua@mahidol.ac.th

นายมนตรี นาคไร่ขิง


พนักงานทั่วไป
Tel : 1211
Email : montree.nak@mahidol.ac.th

นายธีรพงษ์ การะเกตุ


พนักงานทั่วไป
Tel : 1211
Email : theerapong.kar@mahidol.ac.th

นายสมหมาย เรืองยศ


คนสวน
Tel : 1216
Email : somhmay.kea@mahidol.ac.th

นายนิรุจน์ กังเจริญ


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1211
Email : nirut.kan@mahidol.ac.th

นายสราวุฒิ โตสัมพันธ์


พนักงานทั่วไป
Tel : 1211
Email : sarawut.tos@mahidol.ac.th

นายอัครเดช ดนุดิษฐ


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : akkaradeth.dan@mahidol.ac.th

นายวิทวัฒน์ กิจคงชีพ


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : wittawat.kig@mahidol.ac.th

หน่วยสวนและภูมิทัศน์

นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล


นักวิชาการเกษตร
Tel : 1216
Email : sompong.pic@mahidol.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ ศรีราณี


นักวิชาการเกษตร
Tel : 1216
Email : kannika.sri@mahidol.ac.th

นายสมชาย นาคสุกปาน


คนสวน
Tel : 1216
Email : somchai.nas@mahidol.ac.th

นายสมชาย สุวิมล


คนสวน
Tel : 1216
Email : somchai.suw@mahidol.ac.th

นายณรงค์ชัย นาคไร่ขิง


คนสวน
Tel : 1216
Email : narongchai.nar@mahidol.ac.th

นายเสน่ห์ ทองศรีเมือง


คนสวน
Tel : 1216
Email : saneh.thn@mahidol.ac.th

นายจวน แก่นละออ


คนสวน
Tel : 1216
Email : juan.kan@mahidol.ac.th

นายสมพล คงอยู่


พนักงานพิมพ์
Tel : 1216
Email : somphol.kho@mahidol.ac.th

นายสมชาย ศรีสันต์


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : somchai.sra@mahidol.ac.th

นายสมนึก แจ้งเจียนหัด


พนักงานสถานที่
Tel : 1216
Email : somnuek.jag@mahidol.ac.th

นายสวัสดิ์ อาจมาก


พนักงานขับรถยนต์
Tel : 1216
Email : sawat.aja@mahidol.ac.th

นายชาย ศรีสุริยวงศ์


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : chai.sri@mahidol.ac.th

นายเอกชัย ทองอร่าม


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : ekachai.tho@mahidol.ac.th

นายฐิฎิยุธฒ์ ถิ่นวงษ์พรม


ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Tel : 1216
Email : @mahidol.ac.th

นายจักรี โพธิ์ทอง


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : jakkree.pho@mahidol.ac.th

นายอนันต์ ฤทธิคำรพ


คนสวน
Tel : 1216
Email : anan.rid@mahidol.ac.th

นายวงศกร ภานุวัฒน์จินดา


คนสวน
Tel : 1216
Email : wongsakon.pan@mahidol.ac.th

นายหนึ่ง เที่ยงราตรี


พนักงานทั่วไป
Tel : 1216
Email : @mahidol.ac.th

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ