งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายมนัสชาย ประเดิมชัย


Mr. Manuschai Pardermchai
02-4414400 ต่อ 1210
Email : manuschai.pra@mahidol.ac.th

1. กลุ่มงานบริหารจัดการและวิชาการ

นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น


Mr. Worapot Chalermklin
นักวิชาการเกษตร (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-441-4400 ต่อ 1213
Email : worapot.cha@mahidol.ac.th

นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล


Mr. Sompong Pichetbawornkul
นักวิชาการเกษตร
02-441-4400 ต่อ 1216
Email : sompong.pic@mahidol.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ ศรีราณี


Miss Kannika Sriranee
นักวิชาการเกษตร
02-441-4400 ต่อ 1216
Email : kannika.sri@mahidol.ac.th

นางสาวอุทัยวรรณ เกิดบุญ


Miss Uthaiwan Keadboon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414401 ต่อ 1211
Email : uthaiwan.kea@mahidol.ac.th

นายศราวุธ เนียมหมวด


Mr. Sarawut Niammouad
พนักงานธุรการ
02-441-4400 ต่อ 1212
Email : sarawut.nia@mahidol.ac.th

นายสมพล คงอยู่


Mr. Somphol Kongyou
พนักงานพิมพ์
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : somphol.kho@mahidol.ac.th

นายจีรวัฒน์ หลีล้วน


Mr. Chirawat Liluan
พนักงานสถานที่
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : jirawat.lel@mahidol.ac.th

2. กลุ่มงานสวนและพันธุ์ไม้

นายวัลลพ กล่ำเสือ


Mr. Wanlop Klamsue
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : wanlop.kla@mahidol.ac.th

นายสมชาย นาคสุกปาน


Mr. Somchai Naksukpan
คนสวน
02-441-4400 1215
Email : somchai.nas@mahidol.ac.th

นายสมชาย สุวิมล


Mr. Somchai Suwimol
คนสวน
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : somchai.suw@mahidol.ac.th

นายจวน แก่นละออ


Mr. Chuan Kaenlaoo
คนสวน
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : juan.kan@mahidol.ac.th

นายธนดล เรืองสุภาพ


Mr. Tanadol Ruangsupap
คนสวน
02-441-4400 ต่อ 1211
Email : tanadol.rua@mahidol.ac.th

นายอนันต์ ฤทธิคำรพ


Mr. Anan Ridkamrop
คนสวน
02-441-4400 1215
Email : anan.rid@mahidol.ac.th

นายสมหมาย เรืองยศ


Mr. Sommhay Reangyot
คนสวน
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : somhmay.kea@mahidol.ac.th

นายธนกฤต เพ็งนาเรนทร์


Mr. Thanakit Pengnaren
คนสวน
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : wongsakon.pan@mahidol.ac.th

3. กลุ่มงานบริการทั่วไป

นายอัครเดช ดนุดิษฐ


Mr. Akkaradeth Danudid
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : akkaradeth.dan@mahidol.ac.th

นายเอกชัย ทองอร่าม


Mr. Ekachai Thongaram
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : ekachai.tho@mahidol.ac.th

นายธีรพงษ์ การะเกตุ


Mr. Theerapong Karaket
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : theerapong.kar@mahidol.ac.th

นายมนตรี นาคไร่ขิง


Mr. Montree Nakraiking
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : montree.nak@mahidol.ac.th

นายวิทวัฒน์ กิจคงชีพ


Mr. Wittawat Kigkongchip
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : wittawat.kig@mahidol.ac.th

นายจักรี โพธิ์ทอง


Mr. Jakkree Phothong
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : jakkree.pho@mahidol.ac.th

นายสราวุฒิ โตสัมพันธ์


Mr. Sarawut Tosampan
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : sarawut.tos@mahidol.ac.th

นายอนนท์ ปรางค์แก้ว


Mr. Anon Prangkaew
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : anon.pra@mahidol.ac.th

นายชาย ศรีสุริยวงศ์


Mr. Chay Srisuriyawong
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : chai.sri@mahidol.ac.th

นายอภิชาติ มอญสะแก


Mr. Apichart Mornsakae
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : apichat.mon@mahidol.ac.th

นายศุภชัย เนียมสุภาพ


Mr. Suphachai Niamsupap
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : Suphachai.nia@mahidol.ac.th

นายอนุรักษ์ สีสดใส


Mr. Anurak Seesodsai
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : anurak.see@mahidol.ac.th

นายวีรยุทธ ทัศนดี


Mr. Weerayut Tasanadee
พนักงานทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : weerayut.tas@mahidol.ac.th

4. กลุ่มงานยานพาหนะ

นายศิริ โตโสภณ


Mr. Siri Tosopon
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : siri.tos@mahidol.ac.th

นายพรภพ ยาเณร


Mr. Porn Yanen
พนักงานขับรถยนต์
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : manoo.yae@mahidol.ac.th

5. กลุ่มงานซ่อมบำรุง

นายไตรรงค์ นาคไร่ขิง


Mr. Trairong Nakraiking
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : trairong.nak@mahidol.ac.th

นายหนึ่ง เที่ยงราตรี


Mr. Nueng Thiangratee
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1215
Email : nueng.thi@mahidol.ac.th

นายศราวุธ พรศรี


Mr. Sarawut Pornsri
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
02-441-4400 ต่อ 1211
Email : sarawut.por@mahidol.ac.th

1. บริหารจัดการตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลับมหิดล ศาลายา

1.1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของสียอันตราย

 • ดูแลเปลี่ยนถุงขยะตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ส่วนกลาง
 • ดูแลทำความสะอาดจุดพักขยะของส่วนกลาง
 • บริหารจัดการจัดเก็บของเสียอันตรายจากส่วนงานต่างๆ

1.2 สร้างมูลค่าจากขยะรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าจากเศษพิช

 • บริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 • บริหารจัดการโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • สนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน

2. กำกับดูแลและให้บริการด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2.1 บริหารจัดการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง

 • จัดเก็บใบไม้และเศษขยะต่างๆ รวมทั้งทำความสะอาดถนนส่วนกลาง
 • ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดแหล่งน้ำของพื้นที่ส่วนกลาง

2.2 จัดการพื้นที่สีเขียวของส่วนกลางให้สวยงาม

 • ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลาง
 • ดูแลการผลิตและการขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับ
 • ควบคุมดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ของพื้นที่ส่วนกลาง

3. บริการด้านการจัดสถานที่และจัดตกแต่งไม้ดอกและไม้ประดับ

3.1 ให้บริการจัดสถานที่ และจัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัย และของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

3.2 ให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษาและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • ดูแลเปลี่ยนถุงขยะตามจุดจ่างๆ ของพื้นที่ส่วนกลาง
 • ดูแลทำความสะอาดจุดพักขยะของส่วนกลาง
 • บริหารจัดการจัดเก็บของเสียอันตรายจากส่วนงานต่างๆ
 • รับซื้อขยะรีไซเคิลจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
 • จำหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งแบบผงและแบบเม็ด
 • แจกน้ำหมักชีวภาพให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
 • สนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน

บริการด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • จัดเก็บใบไม้และเศษขยะต่างๆ รวมทั้งทำความสะอาดถนนส่วนกลาง
 • ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดแหล่งน้ำของพื้นที่ส่วนกลาง
 • ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลาง
 • ควบคุมดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ของพื้นที่ส่วนกลาง

บริการด้านการจัดสถานที่และจัดตกแต่งไม้ดอกและไม้ประดับ

 • ให้บริการจัดสถานที่ และจัดตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษาและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • การดูแลพื้นที่สีเขียวพื้นที่ส่วนกลาง
 • การให้บริการยืมอุปกรณ์
 • การผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ
 • การจ้างเหมาบริการดูแลสวนพื้นที่ส่วนกลาง