หน่วยจัดการขยะและความสะอาด
 • บริหารจัดการระบบทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • ควบคุม ดูแลระบบบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะ
 • บริหารจัดการโครงการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและการนำไปใช้หรือจำหน่าย
หน่วยสวนและภูมิทัศน์
 • ดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางภายในศาลายา
 • จัดทำและบำรุงรักษาป้ายพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ
 • ดูแลและบำรุงรักษาศาลาท่าน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และบริหารจัดการโครงการแปลงผักปลอดสารพิษ
 • ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
หน่วยจัดการขยะและความสะอาด
 • บริการให้ยืมอุปกรณ์จัดกิจกรรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้
 • บริการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 • จำหน่ายปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
หน่วยสวนและภูมิทัศน์
 • บริการตกแต่งประดับสถานที่
 • จำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ

หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายชยันต์ ทัศนียะเวช

02-441-4400 ต่อ 1210


chaiyun.dha@mahidol.ac.th

หน่วยจัดการขยะและความสะอาด

นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น


นักวิชาการเกษตร
Tel : 1213
Email : worapot.cha@mahidol.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ โคตรวงค์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1211
Email : amonrat.kea@mahidol.ac.th

นางสาวอุทัยวรรณ เกิดบุญ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1213
Email : uthaiwan.kea@mahidol.ac.th

นายยม ม่วงป๋อ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel : 1213
Email : yom.mun@mahidol.ac.th

นายครรชิต ยอดแก้ว


วิศวกรโยธา
Tel : 1241
Email : caanchit.yod@mahidol.ac.thหน่วยสวนและภูมิทัศน์

นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน


วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการ)
Tel : 1133
Email : puttised.tan@mahidol.ac.th

นายสิทธชัย วุฒิวรวงศ์


สถาปนิก (ผู้ชำนาญการ)
Tel : 1134
Email : sithachai.wut@mahidol.ac.th

นายมนัสชาย ประเดิมชัย


เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
Tel : 1132
Email : manuschai.pra@mahidol.ac.th

นายสาธร เบญจชาด


วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
Tel : 1135
Email : sathon.ben@mahidol.ac.th

นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล


วิศวกรโยธา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
Tel : 1140
Email : prompong.pun@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาดา ศรีสารคาม


สถาปนิก
Tel : 1142
Email : supada.sri@mahidol.ac.th


ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ