หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย
 • ดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • จัดทำและปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
 • จัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • สำรวจและรายงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อแจ้งซ่อมบำรุง
 • รวบรวมสถิติด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • บริหารงานโครงการรถรางวิ่งให้บริการในวิทยาเขตศาลายา
หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ศาลายา
 • ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานจราจรและความปลอดภัย
 • อำนวยการจราจรภายในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ในพื้นที่ศาลายา (ส่วนกลาง)
 • ดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปประกาศด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ และรายงานระบบการรักษาความปลอดภัย
หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย
 • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและของหาย
 • ให้บริการรถรางในวิทยาเขตศาลายา
 • ให้บริการบันทึกภาพและวีดีทัศน์จากกล้องวงจรปิด CCTV
 • ให้คำปรึกษาและปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ศาลายา
 • อำนวยการจราจรภายในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ในพื้นที่ศาลายา (ส่วนกลาง)
 • ให้บริการเรียกรถแทกซี่
 • ให้บริการจับสัตว์อันตราย
 • ให้บริการดูแลรถเสียฉุกเฉิน

หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย

นายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม

02-441-4400 ต่อ 1250


yuthapoom.yan@mahidol.ac.th

หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย

นายศักดิ์นรินทร์ คัญทัพ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1254
Email : saknarin.kha@mahidol.ac.th

นางนิสากร โพธิ์สูง


พนักงานธุรการ
Tel : 1253
Email : nisakorn.mat@mahidol.ac.th

หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นายพีรพงษ์ จินดานิล


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : perapong.jin@mahidol.ac.th

นายวิฑูรย์ สุวรรณกิจ


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : withun.suw@mahidol.ac.th

นายบรรเทิง โตสัมพันธ์


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : buntueng.tos@mahidol.ac.th

นายปรเมศวร์ จิตนา


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : paramet.chi@mahidol.ac.th

นายบัญชา ฟักเฟื่อง


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : bancha.fak@mahidol.ac.th

นายสุรศักดิ์ ต้วมศรี


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : surasak.tua@mahidol.ac.th

นายตะวัน ทรัพย์อบรมย์


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : tawan.sap@mahidol.ac.th

นายพรชัย โพธิ์ไซย์


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : phornchai.pho@mahidol.ac.th

นางสาวโสภาณา จันทร์ทวีนุช


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : sopana.cha@mahidol.ac.th

นายสถาพร แจ่มใจ


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : sathaphon.cha@mahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีวรานนท์ วรหาร


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : waranon.wor@mahidol.ac.th

นายนพกร เมืองแก้ว


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : noppakorn.mua@mahidol.ac.th

นายทรงกลด สุดตา


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : songklod.sud@mahidol.ac.th

นายกฤติภาค นาควัชระ


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : kittipark.nak@mahidol.ac.th

นายอำนาจ แม้นพรม


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : amnart.man@mahidol.ac.th

นายชนสรณ์ เนียมสุภาพ


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : chanasorn.nem@mahidol.ac.th

นายไกรสอน คชมิตร


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : kaison.kho@mahidol.ac.th

นายศุภชัย เรืองเพชร


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : suphachai.rue@mahidol.ac.th

นายนฤเดช เวชบุญ


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : naruedet.wet@mahidol.ac.th

นายอนิน นาควัชระ


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : anin.nak@mahidol.ac.th

นายณัฐดนัย มอญถนอม


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : natdanai.mon@mahidol.ac.th

นายปิยนันท์ ศรีชุมพวง


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Tel : 1253
Email : piyanan.sri@mahidol.ac.th