งานจราจรและความปลอดภัย

หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย

นายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม


Mr.Yuthapoom Yanprem
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
02-4414400 กด 0
yuthapoom.yan@mahidol.ac.th

หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย

นายศักดิ์นรินทร์ คัญทัพ


Mr. Saknarin Khanthap
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1256
Email : saknarin.kha@mahidol.ac.th

นางสาวนิสากร โพธิ์สูง


Miss Nisakorn Phosung
พนักงานธุรการ
02-4414400 ต่อ 1254
Email : nisakorn.mat@mahidol.ac.th

นางสาวพิชญา ดลมินทร์


Miss Pichaya Donlamin
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1254
Email : pichaya.don@mahidol.ac.th

หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นายพีรพงษ์ จินดานิล


Mr. Perapong Jindanil
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : perapong.jin@mahidol.ac.th

นายวิฑูรย์ สุวรรณกิจ


Mr. Withun Suwannakit
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : withun.suw@mahidol.ac.th

นายบัญชา ฟักเฟื่อง


Mr. Buncha Fakfeung
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : bancha.fak@mahidol.ac.th

นายสุรศักดิ์ ต้วมศรี


Mr. Surasak Turasak
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : surasak.tua@mahidol.ac.th

นายตะวัน ทรัพย์อบรมย์


Mr. Tawan Sapobrom
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : tawan.sap@mahidol.ac.th

นายพรชัย โพธิ์ไซย์


Mr. Phornchai Phosai
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : phornchai.pho@mahidol.ac.th

นางสาวโสภาณา จันทร์ทวีนุช


Miss Sopana Chanthawinut
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : sopana.cha@mahidol.ac.th

นายสถาพร แจ่มใจ


Mr. Sathaphon Chaemchai
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : sathaphon.cha@mahidol.ac.th

นายนพกร เมืองแก้ว


Mr. Noppakorn Muangkaew
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : noppakorn.mua@mahidol.ac.th

นายทรงกลด สุดตา


Mr. Songklod Sudta
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : songklod.sud@mahidol.ac.th

นายอำนาจ แม้นพรม


Mr. Amnart Manprom
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : amnart.man@mahidol.ac.th

นายชนสรณ์ เนียมสุภาพ


Mr. Chanasorn Niumsuphap
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : chanasorn.nem@mahidol.ac.th

นายไกรสอน คชมิตร


Mr. Kaison Khodchamit
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : kaison.kho@mahidol.ac.th

นายศุภชัย เรืองเพชร


Mr. Suphachai Rueangphet
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : suphachai.rue@mahidol.ac.th

นายนฤเดช เวชบุญ


Mr. Naruedet Wetbun
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : naruedet.wet@mahidol.ac.th

นายอนิน นาควัชระ


Mr. Anin Nakwatshara
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : anin.nak@mahidol.ac.th

นายสุรชัย สุวรรณราฐ


Mr. Surachai Suwannart
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : surachai.suw@mahidol.ac.th

นายปิยนันท์ ศรีชุมพวง


Mr. Piyanan Srichumphuang
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : piyanan.sri@mahidol.ac.th

นายพชร สาธร


Mr. Pachara Saton
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : pschara.sat@mahidol.ac.th

นายอนุชา สิทธิขำ


Mr. Anucha Sitthikam
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : anucha.sit@mahidol.ac.th

นายปัญญา สิมมา


Mr. Panya Simma
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : panya.sim@mahidol.ac.th

นายชัยเทพ เจียมวีระบรรยง


Mr. Chaiyathep Jiamweerabanyong
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : chaiyathep.jia@mahidol.ac.th

นายบุญฤทธิ์ สายลือนาม


Mr. Boonyarit Sailuenam
พนักงานรักษาความปลอดภัย
02-4414400 กด 0
Email : boonyarit.sai@mahidol.ac.th
หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย
 • ดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • จัดทำและปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
 • จัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • สำรวจและรายงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อแจ้งซ่อมบำรุง
 • รวบรวมสถิติด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • บริหารงานโครงการรถรางวิ่งให้บริการในวิทยาเขตศาลายา
หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ศาลายา
 • ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานจราจรและความปลอดภัย
 • อำนวยการจราจรภายในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ในพื้นที่ศาลายา (ส่วนกลาง)
 • ดำเนินการกำกับดูแลให้เป็นไปประกาศด้านการจราจรและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ และรายงานระบบการรักษาความปลอดภัย
หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย
 • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและของหาย
 • ให้บริการรถรางในวิทยาเขตศาลายา
 • ให้บริการบันทึกภาพและวีดีทัศน์จากกล้องวงจรปิด CCTV
 • ให้คำปรึกษาและปรับปรุงแผนการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉิน
หน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ศาลายา
 • อำนวยการจราจรภายในพื้นที่ศาลายา
 • ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ในพื้นที่ศาลายา (ส่วนกลาง)
 • ให้บริการเรียกรถแทกซี่
 • ให้บริการจับสัตว์อันตราย
 • ให้บริการดูแลรถเสียฉุกเฉิน