18/09/2017

การยื่นฟ้องคดีปกครองที่มีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับเป็นอย่างเดียวกับคดีก่อน เป็นกรณีฟ้องคดีซ้ำซ้อนกัน

18/09/2017

การนับระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาทางปกครอง

18/09/2017

ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

26/09/2017

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ต้องพิจารณาในขณะรับสมัครว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

26/09/2017

การแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์