Hilight

27/06/2023

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

01/07/2019

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
01/07/2019

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
01/07/2019

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒
01/07/2019

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนงานที่ให้บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการลดหย่อน การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล ในส่วนงานที่ให้บริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญข้อบังคับ ฯ ตัดหนี้ค่ารักษาพยาบาล และ Flowchart