ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ก.ค.63 – ปัจจุบัน)
18/05/2021

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ส.ค. 60 – 10 ก.ค.63)