สิทธิการถอนเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์
26/09/2017
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นข้อพิพาททางปกครอง
26/09/2017

ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Comments are closed.