กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักการ Outcome-Based Education
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสรายวิชาไทยรหัสรายวิชาอังกฤษชื่อรายวิชาไทยชื่อรายวิชาอังกฤษจำนวนหน่วยกิตคำอธิบายรายวิชาไทยคำอธิบายรายวิชาอังกฤษกลุ่ม Literacyส่วนงานที่เปิดสอน
สมมน ๑๘๙SHHU 189การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวันCritical Thinking and Philosophy in the Daily Life๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ตรรกศาสตร์พื้นฐานและการคิดเชิงวิพากษ์ มโนทัศน์เชิงปรัชญาในชีวิตประจำวัน ความจริง ความเป็นจริง ความรู้ จริยธรรม ความยุติธรรม เจตจำนงเสรี และความงามMeanings and scope of philosophy; basic logic and critical thinking; philosophical concepts in the daily life; truth, reality, knowledge, ethics, justice, free will and beauty Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๙๐SHHU 190 จรรยาบรรณวิชาชีพProfessional Code of Ethics๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและองค์ประกอบของวิชาชีพ มโนทัศน์และทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และคำสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริบทวิชาชีพMeaning and scope of professional ethics; meanings of ethics and code of ethics; meaning and components of profession; moral philosophical concepts and theories in professional ethics; ethics and code of ethics related to students; and religious doctrines related to working in professional contextsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วศคพ ๑๐๔EGCO 104เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมโลก Information Technology in the Global Society๓ (๓-๐-๖)-Role of information technology in the modern society; the information technology infrastructure; com-puter hardware, software, network and communication technology; the database system and the data warehouse; the decision support system, the expert system, and the artificial intelligence; the electronic commerce; the Internet of things; the computer security, the computer crime and digital forensics: visual reality and augmented reality; the trend of technologyDigital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิศวกรรมศาสตร์
นวศท ๑๐๒ILGE 102 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดLearning to Be a Smart Learner๒ (๒-๐-๔)การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงคำนวณ วิทยาศาสตร์ในนวนิยาย วิทยาศาสตร์ในดนตรี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเกมกระดาน ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงLearning wisely; scientific thinking; critical thinking; computational thinking; science in novels; science in music; science and mathematics in movie; science and mathematics in board game; sufficient economy philosophySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้
นวศท ๑๐๓ILGE 103ศิลป์และศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในยุคพลิกผันArt and Science of Learning in the Disruptive Era๒ (๒-๐-๔)การเรียนรู้ในยุคแห่งการพลิกผัน เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การบริโภคสื่ออย่างรวดเร็ว การจดบันทึกย่ออย่างมีประสิทธิภาพ หลักในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสื่อสารวิทยาศาสตร์Effective learning in the disruptive era; knowledge acquisition techniques; expeditious media
consumption; effective note taking; validity and reliability of media; scientific information communication
Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้
ศศภอ ๑๘๒ LAEN 182ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการทั่วไปEnglish for General Academic Purposes๒ (๒-๐-๔)ทักษะภาษาอังกฤษด้านวิชาการทั้ง ๔ ด้าน คือ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การนาเสนอ
ผลงาน และการเขียนในระดับย่อหน้า เพื่อแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์เชิงวิชาการ
The four skills of academic English, including reading and listening comprehension, paragraph
writing, and presentation skills
Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๘๓LAEN 183ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการเร่งรัดEnglish for Intensive Academic Purposes๒ (๒-๐-๔)ทักษะภาษาอังกฤษด้านวิชาการทั้ง ๔ ด้านในระดับสูง โดยเน้นทางด้านการอ่านบทความวิจัย การเขียนเรียงความแบบสนับสนุนและโต้แย้ง และการทาโครงงานวิจัยขนาดเล็ก บรรยากาศในห้องเรียนจะเน้นการอภิปรายในกลุ่มย่อย การร่วมกันแก้ปัญหา และการวิจารณ์ผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียนThe four skills of academic English at a high level, including reading research articles, writing controversial essays, conducting a small research project; the teaching strategies mainly used in the classroom focusing on discussions in small groups in order to solve problems together, and peer re-viewsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๘๐LAEN 280 วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม Science Fictions and Society๒ (๒-๐-๔)เรื่องสั้นและนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของวรรณกรรม และความสำคัญของวรรณกรรม วิทยาศาสตร์กับสังคม Science short stories and science fictions, literary elements, and the effects of science fictions on societySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๘๑LAEN 281วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด The Science of Speech Sounds ๒ (๒-๐-๔)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเสียงและระบบเสียงกับศาสตร์อื่นๆ (สหสาขาวิชา) Fundamental concepts of the English sound and the sound system and the application of the knowledge about sound and the sound system to other fields (interdisciplinary)Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๘๒ LAEN 282 พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม Multilingualism and Multiculturalism ๒ (๒-๐-๔)ประวัติศาสตร์และแนวคิดด้านพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมของประเทศรอบโลกและการประยุกต์ใช้แนวคิดพหุภาษาและพหุวัฒนธรรมในศาสตร์อื่นๆที่สนใจ (สหสาขาวิชา)The history and concepts of multilingualism and multiculturalism of countries around the world and the application of the concepts of multilingualism and multiculturalism to other fields of interests (interdisciplinary)Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๓๘๐LAEN 380 การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษAcademic Presentations in English๒ (๒-๐-๔)การนำเสนอผลงานปากเปล่าโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ใช้สื่อในประกอบการนำเสนอ กลยุทธ์ในการนำเสนอ Oral presentation using appropriate and accurate English language; clear and attractive delivery of the message; using appropriate visual aids; and presentation strategies Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๘๙ LALA 189ภาษาสเปนเบื้องต้นElementary Spanish๓ (๓-๐-๖)การออกเสียงสระ และพยัญชนะในภาษาสเปน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาสเปนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ไวยากรณ์และคาศัพท์ภาษาสเปนที่ระดับ A1 วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับลาตินอเมริกันPronunciation of Spanish vowels and consonants; Spanish listening, speaking, reading and writing skills used in daily life; Spanish grammar and vocabulary at an A1 level; Spanish-speaking Latin American cultureCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๐LALA 280 ปรัชญาสำหรับชีวิตในปัจจุบันPhilosophy for Today's Life๓ (๓-๐-๖)แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาที่จำเป็นสำหรับชีวิตในโลกปัจจุบัน เจตจำนงเสรี คุณค่าของชีวิต ความสุข ความรัก การดำเนินชีวิตตามครรลองจริยธรรมในบริบทของโลกBasic concepts of philosophy necessary for today's life; free will; the value of life; happi-ness; love; living an ethical lifestyle in a global contextSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๓ LALA 283 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค Introduction to English for TOEIC Preparation๒ (๒-๐-๔)หลักการและองค์ประกอบของแนวการสอบโทอิค (TOEIC) รวมถึงทักษะที่จำเป็นกับการเตรียมตัวสอบเช่น การฟัง การอ่านและการเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และฝึกการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบPrinciples and components of the TOEIC examination; the necessary English language skills for test preparation covering listening, reading, and writing leading to precision and a higher proficiency; information technology for vocabulary enhancementCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๔LALA 284 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค Advanced English for TOEIC Preparation๒ (๒-๐-๔)เนื้อหาและหลักการขั้นสูงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวทำข้อสอบโทอิค (TOEIC) ผ่านเทคนิคต่างที่จำเป็นในด้านการฟัง การอ่านและการเขียน เพื่อเพิ่มยกระดับประสิทธิภาพในการสอบAdvanced contents and principles to maximize the students’ competency for the TOEIC examination through the essential techniques covering listening, reading, and writing with great precision and high proficiencyCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๕ LALA 285 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที Introduction to English for TOEFL-iBT Preparation๒ (๒-๐-๔)หลักการและองค์ประกอบของข้อสอบโทเฟล (TOEFL-iBT) ตลอดจนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตลอดจนการบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อทำข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความและฝึกการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบPrinciples and components of the TOEFL-iBT examination as well as necessary English language skills which are listening, speaking, reading, and writing, together with the integrated skills; workshops to prepare for the TOEFL-iBT examination with precision, fluency and proficiency; opportunities for criti-cal thinking skills and information technology skills for vocabulary enhancement for examination preparationCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๖LALA 286 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที Advanced English for TOEFL-iBT Preparation๒ (๒-๐-๔)องค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวทำข้อสอบโทเฟล (TOE-iBT) ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงการบูรณาการทักษาทั้งสี่ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์โจทย์และตีความโจทย์และแนวข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วในกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นคำศัพท์และวางแผนการเตรียมตนเองเพื่อการสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดAdvanced preparatory class for the TOEFL-iBT test; necessary English language skills, namely, listening, speaking, reading, and writing; the integrated skills; empowering the students with greatest precision and highest proficiency; tackling with the exam and enhancing critical and analytical thinking skills; opportunities for advanced information technology skills and exams analysis skills Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๗LALA 287ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ Introduction to English for IELTS Preparation๒ (๒-๐-๔)หลักการและองค์ประกอบของข้อสอบไอเอล (IELTS) ตลอดจนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนตลอดจนการบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อทำข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความและฝึกการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบPrinciples and components of the IELTS examination; necessary English language skills for test prepa-ration such as speaking, listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and a high-er proficiency; information technology assistance for critical and analytical skill development; lan-guage use in different situations and context; vocabulary enhancement and examination preparationMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)
Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)
Communication Literacy (language, Academic Communication)
คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๘๘LALA 288ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ Advanced English for IELTS Preparation๒ (๒-๐-๔)ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสอบทักษะภาษาอังกฤษไอเอลส์ ซึ่งรวมถึงการฝีกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งยังครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การบูรณาการทักษะต่างๆ และทักษะเสริม (เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์)ที่มีเนื้อหาเชิงกว้างและลึกในระดับที่ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน (Basic Interpersonal Communication Skills หรือ BICS) และระดับวิชาการ (Cognitive Academic Language Proficiency หรือ CALP) ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศCovering English for students to prepare for the IELTS examination; including the practices of the English skills of listening, speaking, reading, and writing; covering the English vocabularies, grammar, and other integrated skills and soft skills (information technology, analytical, and critical thinking) with the contents in width and depth at the BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) and CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) levels with the ICT aidsMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
วกศท 201 SPGE 201 บาสเกตบอลBasketball๒ (๑-๒-๓)-Applied sport science principles to basketball for heath and recreation. Benefits, rules and regulations, and safety in basketball game. Basic skills and physical movements in basketball such passed ball, dribbling ball, shooting and team strategies.--
วกศท 202 SPGE 202 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวArts of Self-defense for health and recreation

๒ (๑-๒-๓)-Sport science principles and their application to Arts of Self-defense for health and recreation. Usefulness, definition, safety, basic skills, such as rolls and somersaults, punch, immobilization, attacks and self-defense.--
วกศท 203 SPGE 203 จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ Bike for health and Recreation๒ (๑-๒-๓)-Sport science principles and their application to bike riding, physical and mental fitness preparation for bike riders, bicycle and accessories maintenance, benefits, basic principles, bike skills, safety, rules and regulations and manner in riding in bike lane, tour around MU by bike for recreation and health --
วทศน ๑๑๑ SCGI 111 การแสวงหาความแปลกใหม่ Exoacquisition๓ (๓-๐-๖)หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในหนังวิทยาศาสตร์ การสร้างตัวละครและเค้าโครงเรื่องหนังวิทยาศาสตร์ การวาดภาพของเค้าโครงเรื่องที่เขียนขึ้นมา การเขียนบทละครสั้น การวาดภาพของฉากที่สำคัญจากบทละครสั้นที่เขียนขึ้นมาRelated scientific principles in sci-fi movies; the creation of characters and sci-fi story plots; the illustra-tion of created story plots; the creation of short movie scripts; cartoon sketches from created movie scripts Communication Literacy (language, Academic Communication) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๑๐๒SCGI 102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภคPhysics for Consumers๒ (๒-๐-๔)ฟิสิกส์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ ฟิสิกส์กับความปลอดภัยในการดำรงชีวิต สื่อสารกับชั้นเรียนในเรื่องการรู้เท่าทันสินค้าหลอกลวงผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ผ่านก่รทำงานเป็นทีมPhysics of household appliances; physics of cars and smart phones; physics and safety; communi-cation information about deceptive and misleading products through in-class presentation; smart purchas-ing decision using appropriate principles of physics through group workingScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๑๐๓ SCGI 103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคตPhysics for Future Entrepreneurs๓ (๓-๐-๖)หลักการเชิงฟิสิกส์ของนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการในอนาคตควรจะรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉลาดเพื่อการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ฟิสิกส์กับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การ
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ผ่านการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารต่อบุคคลอื่น
Physics Working principles of innovation for future entrepreneurs such as advanced technology instruments,
physics and smart devices for health cares, physics and energy saving; physics and safety, physics
and environmental issues; presenting new ideas about developing innovation based on physics through team
working and communicating to others
Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๑๑๐ SCGI 110 เคมีในชีวิตประจาวันChemistry in Everyday Life๓ (๓-๐-๖)หลักการทางเคมีที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน มลพิษทางอากาศ การลดลงของชั้นโอโซน ภาวะโลกร้อน พลังงานจากการเผาไหม้ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอน น้า กรด-เบส ยา โภชนาการ อาหาร พอลิเมอร์ เป็นต้นChemical principles related to everyday phenomena and activities; air pollution; ozone de-pletion; global warming; energy from combustion; nuclear energy; energy from electron transfer; wa-ter for life; acid-base; drugs and medicines; nutritions; food; polymersScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๑๔๐ SCGI 140การถ่ายภาพธรรมชาติ Nature Photography ๒ (๑-๒-๓)หลักการถ่ายภาพธรรมชาติทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การปรับค่าต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ การถ่ายวิดีทัศน์ การนำเสนอผลงานภาพถ่ายภาพธรรมชาติPrinciples of nature photography; adjusting camera settings, composition of photos, basic photo retouching; landscape photography; photography of living organisms using different methods; video shooting and presentation of nature photographs Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) Communication Literacy (language, Academic Communication) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๒๘๑SCGI 281 สะเต็มในชีวิตประจำวันและอาชีพSTEM in the Daily Life and Careers๒ (๒-๐-๔)ความหมายของสะเต็ม ความสำคัญของสะเต็ม สะเต็มกับสตีม เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมกับ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สะเต็มกับวิศวกรรมฟิสิกส์ สะเต็มกับเคมีอาหาร สะเต็มกับสุขภาพและการแพทย์ สะ
เต็มกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สะเต็มกับปัญญาประดิษฐ์ นิติสะเต็ม
Definition and importance of STEM; STEM vs. STEAM; innovative vs. disruptive
technology; engineering physics STEM; food chemistry STEM; health and medicine STEM;
internet of things STEM; artificial intelligence STEM; forensic STEM
MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental
Responsibility)
คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๒๘๒ SCGI 282 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจำวันTechnology and Innovations in the Daily Life๓ (๓-๐-๖)นิยามและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อชีวิตประจำวัน ตัวอย่าง
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเงินส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพส่วน
บุคคล คมนาคมและพลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียวที่ยั่งยืน
Definitions and importance of technology and innovations; the impact of technology and innovations
on the daily life; examples of technology and innovations in communications and networking, lifelong learning,
personal finance, personal healthcare, transports and energy, and sustainable green technology
MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๒๘๓ SCGI 283 ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์Nature and Philosophy of Science๓ (๓-๐-๖)ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ การวัดและการค้บพบทางวิทยาศาสตร์ จากกาลิเลโอสู่ไอน์สไตน์ วิทยาศาสตร์และสะเต็มวิถีทางแห่งการสืบเสาะ ชีววิทยา: ทฤษฎีและปฏิบัติ เคมี: ทฤษฎีและปฏิบัติ ฟิสิกส์: ทฤษฎีและปฏิบัติ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย Nature and philosophy of science; the history and origin of science; the measurement and scientific discovery; from Galileo to Einstein; science and STEM as inquiry; biology: theory and lab; chemistry: theory and Lab; physics: theory and lab; integrated science; contemporary science and technologyMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๒๘๔ SCGI 284 การเรียนรู้และผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑21st Century Learning and Learners๓ (๓-๐-๖)การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ การคิดและการให้เหตุผลเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิจารณญาน การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การออกแบบและสร้างกลยุทธ์และแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพThe 21st-century learning; 21st-century learners; master learners; logical thinking and reasoning; critical thinking; creative thinking; strategic thinking; effective problem solving, effective com-munication and presentation; technology for learning in the 21st century; design and plan, effective learning strategies and plansMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)คณะวิทยาศาสตร์
สมมน ๑๘๖ SHHU 186 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตBuddhism for Life Development๓ (๓-๐-๖)ฝึกนักศึกษาให้เข้าใจแง่มุมต่างๆ ของแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาใช้ในชีวิตของตนให้ประสบความสำเร็จได้ และนอกจากนั้น ยังสังเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหาได้จำนวนมาก ทั้งปัญหาส่วนตัว ทั้งปัญหาสังคมเพื่อตนเอง เพื่อคนอื่น เพื่อชุมชนและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งมีทักษะในการทำงานกลุ่มเพื่อชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยTraining students to understand aspects of the Buddhist core teaching as a set of guiding principles for life, making them thereby able to apply them for self-development successfully and synthesizing them to solve many problems, either personal or social, whenever possible for themselves, others, communities and society at large with skillfulness to work in group for their community in volunteer spiritSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๘๗ SHHU 187 มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัลHuman and Society in the Digital World๒ (๒-๐-๔)ความหมายของเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี ปรัชญาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวตน อัตลักษณ์และความเสี่ยงในโลกดิจิทัล จริยศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อวัฒนธรรมและศาสนาMeaning of technology; history of technology; philosophy of technology and information; the rela-tionship between human and digital technology; self, identity and risks in the digital world; ethics of technology and artificial intelligence; impacts of digital technology on culture and religion Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๘๘ SHHU 188 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตนHuman Relations and Self Development๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของมนุษยสัมพันธ์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง การคิดเชิงบวกและการรับมือความเครียด ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การให้คำปรึกษาชี้แนะแก่ผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม จริยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มMeaning and scope of human relations; self-esteem and self-confidence; positive thinking and coping with stress; understanding of individual differences; interpersonal communication; provision of guidance for others; teamwork; cross-cultural relationship; ethics in interpersonal and group relationship Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๙๑ SHHU 191 จริยธรรมวิชาชีพProfessional Ethics๓ (๓-๐-๖)ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและองค์ประกอบของวิชาชีพ ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ มโนทัศน์และทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และคำสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในวิชาชีพประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ และหลักการทำงานร่วมกันเพื่อธำรงความเป็นวิชาชีพMeaning and scope of professional ethics; meanings of ethics and code of ethics; meaning and components of profession; responsibilities of professional association; moral philosophical concepts and theories in professional ethics; laws, ethics and code of ethics related to students; and religious doctrines related to working in professional contexts; teamwork principles to maintain professionalismSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๙๒ SHHU 192 วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำRhetoric for Leadership๒ (๒-๐-๔)แนวคิดและทฤษฎีเรื่องภาวะผู้นำ ความหมายและขอบเขตของวาทศาสตร์ ความสำคัญของวาทศาสตร์ต่อภาวะผู้นำ ความมีเหตุผล ความน่าเชื่อถือ ความน่าจูงใจ เป้าหมาย และกาลเทศะในการสื่อสารด้านวัจนและอวัจนภาษาของผู้นำ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านวาทศาสตร์ของผู้นำConcepts and theories of leadership; meanings and scope of rhetoric; the importance of rhetoric for leadership; logos, ethos, pathos, telos, and kairos in leaders’ verbal and non-verbal communications; analyzing examples of leaders’ rhetoricSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๙๓SHHU 193 ภูมิปัญญาจากภาษาสันสกฤตWisdom from Sanskrit ๒ (๒-๐-๔)ปทารถะเชิงไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาสันสกฤต ลักษณะภาษาสันสกฤตเชิงวรรณกรรม; ข้อความจากวรรณกรรมตัวแทนในภาษาสันสกฤต ภูมิปัญญาที่กลุ่มเชิงศาสนาและปรัชญาในวัฒนธรรมเอเชียมีร่วมกัน Fundamental grammatical categories of Sanskrit; Sanskrit literary register; verses from representative Sanskrit literature; common wisdom shared by different religious and philosophical groups in the cultures of Asia Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๔ SHSS 194ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนBusiness and Human Rights ๒ (๒-๐-๔)การศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลซึ่งรองรับหลักสิทธิมนุษยชน มุมต่างๆของการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม วิวัฒนาการ และกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจกลายเป็นผู้มีบทบาทต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมกระแสดังกล่าวExploration of the fundamental concepts of the human rights principle, international in-struments and standards with regard to the upholding of the human rights concept, differ-ent aspects of social impacts brought on by business operation, the evolution and the changing trend of the private sector as a key promoter for human rights, and the role of the civil society in supporting this trend.Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์