แบบฟอร์มสัญญา

                    แนวทางปฏิบัติ                                                                                                                                                 

                    แบบขอเช่าใช้สถานที่                                                                                                                                      

                    สัญญาเช่าที่ดิน                                                                                                                                               

                    สัญญาเช่าอาคาร                                                                                                                                             

                    สัญญาเช่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง