วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ที่ได้รับความไว้ใจจากหน่วยงานและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินต่างๆ และการพัฒนาธุรกิจอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาและบริหารการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ให้บรรลุเป้าหมาย

  2. ติดตามและดูแลผลประโยชน์ในบริษัทที่ทางมหาวิทยาลัยลงทุนหรือร่วมลงทุน

  3. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งหน่วยงาน บริหารต้นทุนและวางแผนดำเนินงาน

  4. บริหารอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

ค่านิยม

มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ สุจริต โปร่งใส และเป็นมืออาชีพ