นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6095


rattakarn.suc@mahidol.ac.th

นายปาลิน ใจตา

วิศวกร

02-849-6068


palin.jaa@mahidol.ac.th

นางสาวเกวลี อรุณรุ่งสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6068


kewalee.aru@mahidol.ac.th

นางสาวศิริรัตน์ รามรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6095


sirirat.ram@mahidol.ac.th

นายกาจบดี ไทยกล้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6068


kadbodee.tha@mahidol.ac.th