นายปัญญา ธำรงธีระกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

02-849-6096


panya.tam@mahidol.ac.th

นายไธพัตย์ สวัสดิ์มงคล

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

02-849-6095


taiphat.swa@mahidol.ac.th

นางสาวนุชนภา สุนทราภา

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์

02-849-6095


nujnapa.soo@mahidol.ac.th

นางสาวจันทร์ทิพย์ อาจน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6066


chanthip.atn@mahidol.ac.th

นางสาวขวัญรัตนา อินถนอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6066


kwanrattana.int@mahidol.ac.th

นางสาวสุพัตรา สละน้อย

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6066


supudtra.sal@mahidol.ac.th

นางสาวนวรัตน์ สุระคาย

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6066


nawarat.sua@mahidol.ac.th

นางสาวโสรญา เพ็งนาเรนทร์

นักวิชาการพัสดุ

02-849-6095


soraya.pen@mahidol.ac.th

นางสาวจันทร์ทิพย์ อาจน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

02-849-6066


chanthip.atn@mahidol.ac.th