โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหิดล