บุคลากร

บุคลากร (ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง)

น.ส.อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

0-2849-6150


E-mail : utaiwan.jam@mahidol.ac.th

น.ส.ดวงกมล จรัสเพ็ชร

นักบริหารความเสี่ยง

0-2849-6155


E-mail : duangkamol.cha@mahidol.ac.th

น.ส.กนกพร ตฤปอัชฌา

นักบริหารความเสี่ยง

0-2849-6154


E-mail : kanokporn.trt@mahidol.ac.th

น.ส.ณัฐมน พันธุมจินดา

นักบริหารความเสี่ยง

0-2849-6155


E-mail : nuttamon.pun@mahidol.ac.th

น.ส.ธัญวรินทร์ ศรีสุขวงศ์

นักบริหารความเสี่ยง

0-2849-6154


E-mail : thanvarin.sri@mahidol.ac.th

น.ส.นันท์นภัส อินสาด

นักบริหารความเสี่ยง

0-2849-6153


E-mail : nannaphas.ins@mahidol.ac.th

น.ส.ณภาวรรณ พัตราภรณ์

นักวิชาการสารสนเทศ

0-2849-6154


E-mail : napawan.pat@mahidol.ac.th

น.ส.จิราภา รอดเทไภย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6152


E-mail : yupin.rod@mahidol.ac.th