Innovation for Campus Sustainability (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)

เป็นเวทีการประกวดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟต์แวร์  หรือกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นโดยพิจารณาความสมดุลใน 3 มิติของการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2.มิติการพัฒนาด้านสังคมที่ยั่งยืน

3.มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations)

Innovation for Campus Sustainability 2021

SDGs Smart Action : นวัตกรรมสร้างได้

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก Innovation for Campus Sustainability

กิจกรรมที่ผ่านมา