วิสัยทัศน์
” ศูนย์การเรียนรู้มหิดล แหล่งสร้างเสริมการคิดค้นนวัตกรรม นำไปสู่ปัญญาของแผ่นดิน ”

พันธกิจ
พันธกิจของศูนย์การเรียนรู้มหิดล ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้

บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุด และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการทุกระดับ
พัฒนาอาคารสถานที่และสนับสนุนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดลให้เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมการคิดค้น ผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ ก้าวไปสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดิน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้มหิดลในเชิงธุรกิจและเพื่อสร้างรายได้อย่างเหมาะสมสู่การพัฒนาพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ให้บริการห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยง ด้วยมาตรฐานและการบริการอย่างมืออาชีพ
ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทุกรูปแบบ เน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้มหิดล

บริการห้องประชุมสัมมนาและห้องจัดเลี้ยง ด้วยมาตรฐานและการบริการอย่างมืออาชีพ
สนับสนุนการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดลให้เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาให้ก้าวไปสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดิน
ให้บริการศูนย์อาหารและร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล

นายวดิษ ดิษยะวงษ์วราง

02-849-4547


wadit.boo@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

นางสาวกุลจิรา มั่นคง


นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel : 02-849-4547
Email : wongduran.mun@mahidol.ac.th

นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-4547
Email : piraya.nan@mahidol.ac.th

นางสาวนิภาพร กมลเลิศวนิช


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-4601
Email : nipaporn.kam@mahidol.ac.th

นางสาวธัญวลัย พยุง


พนักงานทั่วไป
Tel : 02-849-4101
Email : pantiwa.kal@mahidol.ac.th

นายวรวัฒน์ ภมรพล


พนักงานทั่วไป
Tel : 02-849-4602
Email : worawat.pam@mahidol.ac.thหน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายสมยศ ลบล้ำเลิศ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-4548
Email : somyos.lob@mahidol.ac.th

นายวสันต์ เศรษฐบุตร


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-4548
Email : wasan.set@mahidol.ac.th

นายสรวุฒิ เหล่าสิม


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-4548
Email : sorawut.lao@mahidol.ac.th

หน่วยวิศวกรรมอาคาร

นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล


วิศวกร
Tel : 02-849-4550
Email : chaiwat.vir@mahidol.ac.th

นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์


วิศวกร
Tel : 02-849-4550
Email : worathat.hon@mahidol.ac.th

นายนวพล ยอดภักดี


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-4549
Email : navapon.yod@mahidol.ac.th

นายพนม ปุ่นเจริญสุข


ผู้ช่วยช่างทั่วไป
Tel : 02-849-4540
Email : phanom.pon@mahidol.ac.th

นายประพันธ์ ชื่นชมเชาว์


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-4540
Email : praphan.chu@mahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ พยุง


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-4549
Email : phisit.pag@mahidol.ac.th


หน่วยบริหารอาคารสิริวิทยา

นายเมธาวี ชาบัญ


วิศวกร
Tel : 02-441-4401 ต่อ 1213
Email : methawee.cha@mahidol.ac.th

นายทวี ทัดเทียม


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-441-4401 ต่อ 1213
Email : tawee.tad@mahidol.ac.th

นายกรุณา เมตกูล


ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Tel : 02-441-4401 ต่อ 1213
Email : karuna.met@mahidol.ac.th

นายทศพร ศรีไกรรส


วิศวกร
Tel : 02-441-4401 ต่อ 1213
Email : thodsaporn.sri@mahidol.ac.th
ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ