มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษาดูงานกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
02/11/2018
นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
19/11/2018

สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนภมณ พรแก้ว เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ และนายปฐมพร เวชโช เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง

Comments are closed.